Sepkm saringan minda sihat. PROGRAM MINDA SIHAT

PROGRAM MINDA SIHAT

Dalam kajian Beasley, Thompson dan Davidson, 2003 yang berkaitan aspek daya tindak murid dalam menangani stres hidup mendapati kekuatan kognitif, cara berdaya tindak dan peristiwa hidup yang negatif didapati memberi kesan secara langsung terhadap gangguan psikologi dan simptom somatik dalam kalanganmurid.

Next

KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Pegawai kesihatan yang dilantik perlu bekerjasama dengan pihak sekolah terutama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk membuat jadual kerja tahunan program ini. Jas Laile Suzana Jaafar, 1996 , hampir separuh remaja dilaporkan menghadapi kesukaran berdaya-tindak dengan situasi-situasi menekan yang berlaku di sekolah dan rumah.

Next

KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Keputusan Ujian DASS Saringan 1 menunjukkan antara pembolehubah kemurungan, anzieti, dan stres, peratusan skala sangat teruk berada pada pembolehubah anzieti dengan kadar 2. Intervensi khusus dijalankan kepada murid yang berada pada tahap teruk dan sangat teruk pada Saringan Minda Sihat 1 sama ada dalam kategori stres, anzieti atau kemurungan. Secara umumnya dapatan kajian impak ini menunjukkan penurunan peratus stres, anzieti dan kemurungan dalam kalangan murid Tingkatan 4 di Malaysia.

Next

Kajian Impak: Program Minda Sihat Dalam Kalangan Murid Sekolah Di Malaysia

Kementerian Kesihatan perlu memberi kemahiran psikologi dan kaunseling kepada guru untuk mengendalikan murid yang mengalami masalah mental. Persekitaran sosial sekolah amat penting bagi melahirkan individu yang sihat serta suasana yang ceria bagi merangsang kecemerlangan pembelajaran murid. Diane dan Misty 1997 pula mendapati bahawa murid remaja lebih kerap menggunakan strategi daya tindak yang produktif seperti pengawalan kognitif, istirahat dan alih perhatian berbanding dengan daya tindak yang tidak produktif seperti penyalahgunaan dadah dan tingkah laku agresif.

Next

KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Keputusan analisis data bagi Soal Selidik Gaya DayaTindak juga menunjukkan penurunan peratus bagi murid yang berada pada tahap teruk berbanding saringan pertama.

KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Antara intervensi minda sihat ini yang boleh digunakan ialah cara mengatasi stress dengan teknik 10B, menangani kemarahan, komunikasi berkesan, pengurusan masa berkesan dan teknik relaksasi. Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed, 1997. Ia dapat membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk merujuk murid kepada pihak yang bertanggungjawab dengan prosedur yang betul.

Next